აირდამჭერი სისტემის მოწყობა ცენტრალურ ნავთობტერმინალში